Oferta Pracy
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu OGŁOSZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Główny Księgowy/Kadrowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu

Więcej informacji pod numerami telefonu: 65 572 31 77 lub 65 572 06 97 oraz email: poradnia@poradniapp.gostyn.pl


Odnośniek do ogłoszenia w BIP:

https://pppgostyn.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/oferta-pracy-glowny-ksiegowy-kadrowy.html
KLAUZULA INFORMACYJNAKOMUNIKAT
Informujemy, że w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju i możliwymi zmianami trybu pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gostyniu każdorazowo przed umówioną wizytą w Poradni należy telefonicznie upewnić się, czy diagnoza dziecka będzie możliwa.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pomoc psychologiczną można uzyskać pod numerami telefonu: 65 572 31 77 lub 65 572 06 97

Zapraszamy też do kontaktu mailowego:
poradnia@poradniapp.gostyn.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO). W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń, tel. 65 572 31 77, e-mail: poradnia@poradniapp.gostyn.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Radajewska. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@powiat.gostyn.pl, tel. 65 575 25 10. Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu realizacji zadań określonych w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych.
 4. Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu, podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji mię­dzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
 7. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.(Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie, których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m.in. z zasadami archiwizacji).
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyniu i wynika z przepisów prawa.
 11. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym również profilowaniu.
  Inspektor Ochrony Danych

   

  1. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Funkcję tę pełni Pani Agnieszka Radajewska.

   

  1. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z:
  • przetwarzaniem danych osobowych oraz
  • wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO – czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

   

  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  • adres poczty elektronicznej: iod@powiat.gostyn.pl
  • numer telefonu: 65 575 25 10
  • adres do korespondencji:

                   Starostwo Powiatowe w Gostyniu

                   ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń


Terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego w 2020 r.:

10 stycznia,

17 stycznia,

24 stycznia